Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước mắm tôm biển 45N  × 1 350,000 
Tạm tính 350,000 
Tổng 350,000