Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước mắm tôm biển 45N  × 1 250,000 
Tạm tính 250,000 
Tổng 250,000