Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước mắm Tĩn nhãn đỏ  × 1 165,000 
Tạm tính 165,000 
Tổng 165,000